Ursprunget
Fastigheten består av tre lamellhus placerade i u-form på en bergknalle. De uppfördes 1955 – 1956, samtidigt som de flesta husen i Fruängen, som är en av de nya satelitförorter som anlades längs den utbyggda tunnelbanan. Husen var ursprungligen privatägda av byggmästaren Harry Jansson som själv bodde i huset.

Den gode byggmästaren sålde så småningom huset, eller egentligen Handelsbolaget Cassiopeia, som var det bolag som ägde fastigheten, eller i varje fall husen eftersom det är byggt med tomträtt. Under ett antal år vandrade bolaget runt bland de större och mindre fastighetsbolagen i Stockholm och köptes slutligen någon gång på 90-talet av Wihlborgs fastighets AB i samband med att man från Stockholms stad förvärvade det fastighetsbestånd som bostadsstiftelsen Stockholmsbyggen hade i Fruängen.

 

Föreningens bildande
2002 – 2003 bestämde sig Wihlborgs för att göra sig av med hela sitt bostadsbestånd i Fruängen och bara behålla de kommersiella fastigheterna. Under våren 2003 meddelade bolaget genom sin mäklare Richard Ellis att bolaget fått förfrågan från boende i fastigheten om möjligheten att ombilda fatigheten till bostadsrätter. Under hösten 2003 kallade mäklaren hyresgästerna till informationsmöte. Informationsmöten hölls i oktober 2003 och mäklaren informerade om möjligheterna att bilda en bostadsrättsförening och lämna anbud på att köpa Damhatten 1. Vid mötet bildades en arbetsgrupp som den 14 oktober 2003 bildade Bostadsrättsföreningen Damhatten 1 i Fruängen och arbetsgruppen blev dess första styrelse. Under vintern 2003 upphandlade styrelsen en konsult för att bistå med ombildningen. Fastighetsekonomi AB vann upphandlingen och Håkan började sitt arbete med att vägleda styrelsen genom jobbet med att köpa en fastighet.

 

Förberedelserna
I december 2003 gjordes en besiktning av fastigheten och föreningen lade ett anbud på köp samtidigt som en ekonomisk plan för detta upprättades och godkändes. Sedan inträdde en tid av stiltje då inget hördes från motparten. Under tiden arbetade styrelsen och konsulten med att informera och förklara för de tilltänkta medlemmarna vad ett köp skulle betyda såväl för kollektivet som den enskilde.

 

Köpet
Först i slutet av april 2004 kom ett besked från Wihlborgs att man accepterade föreningens anbud men att köpet måste avslutas redan den 17 maj 2004 för att man skulle kunna acceptera föreningen som köpare.
En köpestämma hölls i maj 2004 och vid den beslutades att föreningen skulle få köpa huset och den 17 maj överlåts fastigheten till Brf Damhatten 1. Då hade 48 av de 64 hyresgästerna beslutat sig för att köpa sina borätter. De övriga 18 lägenheterna övertogs av föreningen och fick behålla sin tidigare upplåtelseform.

 

De första årens arbete
Vid besiktningen 2003 hade en del behov av åtgärder på kort och lång sikt noterats. Styrelsen startade omgående arbetet med att åtgärda de mest angelägna åtgärderna som renovering av balkonger och fasad.

Utredningsarbetet startades i augusti 2004 och i början av våren 2005 hade styrelsen bestämt sig för att renovera hela fasaden och att i det ta in målning av fönster och garageportar samt att alla balkonger skulle renoveras. I utredningsarbetet biträddes styrelsen av konsulter från Carl Bro AB. De fortsatte sedan som konsulter under utformningen av anbudsunderlag, upphandling av entreprenör och genomförandet av arbetena. Upphandlingen avslutades i början av sommaren 2005 och arbetena med renoveringen inleddes i september samma år. Arbetena pågick sedan till slutet av maj 2006. Det blev en lång tid bakom plastskynken och med arbetare både på in- och utsidan av lägenheten men resultatet uppväger besväret.

 

Renovring av gården
Fastigheten har en stor och vacker naturtomt men den hade under de år då fastigheten bytt ägare ett stort antal gånger fått ett eftersatt underhåll. Föreningen bildade en särskild Trädgårdsgrupp som svarar för utformningen och de delar av underhållet som inte ingår i avtalet om löpande trädgårdsunderhåll. Arbetena inleddes med ett antal arbetsdagar då alla inbjöds att göra sin insats för att städa och plantera.

 

Pågående arbeten
Förutom arbeten med att underhålla och utveckla de gjorda renoveringarna pågår renovering av de äldre plateringarna runt huset. Under 2009 är det i första hand de äldre rosenplanteringarna som förnyats genom hård beskärning. Under sommaren 2009 har planteringen vid portiken renoverats och fått nya utformning och nya växter. Dessa perenner ska sedan under växtperioden kompletteras med ettåriga blommande växter.

 

Underhåll och renovering
Sophanteringen ändrad. I november 2009 anmälde entreprenören som svarar för hämtning av hushållsavfall att man av arbetsmiljöskäl inte längre hämtar sopor i sopskåpen inne på gården utan att allt hushållsavfall ska finnas för avhämtning vid gatan. För att lösa det kontaktade styrelsen Elieko som utarbetade förslag till ny avfallslösning. Det blev sopskåp placerade vid tomtgränsen mot gatan alldeles i anslutning till uppfarten. Skåpen står sedan januari 2010 på plats.

 

Vatten och avloppsstammar
Under 2008 gjordes ett omfattande underhåll av avlopps- och vattenstammar. Ursprungligen gällde att stammarna skulle bytas men efter utredning stannade styrelsen för att underhålla och renovera stammarna. Arbetena inleddes med att en kontroll gjordes av hur mycket gods som fanns kvar i de stående avloppsstammarna. Efter att ha konstaterat att det fanns mer gods i de befintliga stammarna än vad som är vanligt i nya stammar bestämdes att de skulle renoveras och underhållas. Det har skett genom att de spolats helt rena och att stammar som hade skador relinats. För vattenstammarna har en metod med elektromagnetisk rening valts. Reningen och rensning pågår under en period varefter systemet har en bevarande effekt på hela tappvatten och värmesystemet. Kostnaden för de nu gjorda insatserna ligget runt en tiondel av kostnaden för ett traditionellt stambyte och har medfört minimala ingrepp i lägenheterna. Vintern 2009 – 2010 genomfördes byte av delar av rörledningarna för kall- och varmvatten i källarplanet. För den händelse att ytterligare renoveringar blir nödvändiga är den nuvarande inriktningen att det sker genom relining för såväl vatten- som avloppsstammar.

Under 2016 genomförde föreningen slutligen ett stambyte i hela fastigheten.